Critical value

Định nghĩa Critical value là gì?

Critical valueGiá trị quan trọng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Critical value – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khi thử nghiệm một giả thuyết, giá trị của một biến kiểm tra tại điểm giữa chấp nhận và từ chối.

Definition – What does Critical value mean

When testing a hypothesis, the value of a test variable at the point between acceptance and rejection.

Source: ? Business Dictionary