General Algebraic Modeling System (GAMS)

Định nghĩa General Algebraic Modeling System (GAMS) là gì?

General Algebraic Modeling System (GAMS)Chung mẫu hệ thống đại số (GAMS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ General Algebraic Modeling System (GAMS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tổng đại số Modeling System (GAMS) là một hệ thống máy tính rằng các mô hình hoạt động toán học. Nó là vô cùng hữu ích trong việc giải quyết cả hai tuyến tính và các loại phi tuyến của phương trình, cũng như các loại đặc biệt khác nhau của các vấn đề cấp cao.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Như Tổng đại số mẫu hệ thống áp dụng cho việc sử dụng các thuật toán cho phép toán, một trong những nguyên tắc quan trọng là việc xác định các biến được sử dụng để xác định kết quả. Bằng cách này, GAMS cũng tương tự như rất nhiều các hoạt động khác trong ngôn ngữ lập trình truyền thống. Ví dụ, một mô hình GAMS có thể hiển thị tên chữ và số khác nhau cho các biến, các thông số, bảng biểu và các phương trình xác định kết quả mô hình. Tất cả những điều này được xác định thông qua một cú pháp đặc biệt, và khi được nhắc, hệ thống máy tính kết quả đầu ra các kết quả của các phương trình.

What is the General Algebraic Modeling System (GAMS)? – Definition

The General Algebraic Modeling System (GAMS) is a computer system that models mathematical operations. It is extremely useful in solving both linear and nonlinear types of equations, as well as various particular types of high-level problems.

Understanding the General Algebraic Modeling System (GAMS)

As the General Algebraic Modeling System applies to the use of algorithms for mathematical operation, one essential principle is the identification of variables which are used to determine outcomes. In this way, GAMS is similar to a lot of other operations in traditional programming languages. For example, a GAMS model can show various alphanumeric names for variables, parameters, tables and the equations that determine model results. All of these things are identified through a particular syntax, and when prompted, the computer system outputs the results of the equations.

Thuật ngữ liên quan

  • Data Modeling
  • Variable
  • Algorithm
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus
  • Binder
  • Countermeasure

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm