Dangerous goods packing certificate

Định nghĩa Dangerous goods packing certificate là gì?

Dangerous goods packing certificateHàng nguy hiểm bao bì giấy chứng nhận. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dangerous goods packing certificate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một phần của việc kê khai hàng hóa nguy hiểm, nó xác nhận rằng hàng hóa hoặc các vật liệu nhận được trên tàu được bảo đảm và xếp gọn trong hộp sạch, phù hợp với mã hàng nguy hiểm hàng hải quốc tế.

Definition – What does Dangerous goods packing certificate mean

Part of the dangerous goods declaration, it certifies that goods or materials received on board are secured and stowed in a clean container, in compliance with the international maritime dangerous goods code.

Source: ? Business Dictionary