Open Net Environment

Định nghĩa Open Net Environment là gì?

Open Net EnvironmentMở Môi trường Net. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Open Net Environment – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Open Net Environment (ONE) là một nhóm các sản phẩm của Sun Microsystems phát triển cho phép một doanh nghiệp ra thị trường và các dịch vụ xây dựng Web. ONE được thiết kế để sử dụng nội bộ cũng như cho khách hàng của Mặt trời. ONE làm cho các ứng dụng và dữ liệu có sẵn cho một trình duyệt web tương tự như .NET của Microsoft và WebSphere của IBM.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong kiến ​​trúc Sun ONE là những điều sau đây:

What is the Open Net Environment? – Definition

The Open Net Environment (ONE) is a group of products from Sun Microsystems developed for enabling an enterprise to market and to build Web services. ONE is designed for internal use as well as for Sun’s customers. ONE makes applications and data available to a Web browser similar to Microsoft’s .NET and IBM’s WebSphere.

Understanding the Open Net Environment

Included in the Sun ONE architecture are the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Web Service
  • .NET Framework (.NET)
  • Websphere
  • Solaris
  • Commerce Server
  • Communications Server
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm