Dead time

Định nghĩa Dead time là gì?

Dead timeThời gian chết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dead time – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thời gian đó không được tính vào một mục đích, chẳng hạn như thời gian của công nhân đã trải qua tại một trang web việc làm nhưng không được sử dụng trong tính toán tiền lương của mình.

Definition – What does Dead time mean

Period that does not count toward a purpose, such as a worker’s time spent at a job site but not used in computation of his or her wages.

Source: ? Business Dictionary