Differential Incremental Backup

Định nghĩa Differential Incremental Backup là gì?

Differential Incremental BackupKhác biệt Incremental Backup. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Differential Incremental Backup – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Sao lưu gia tăng khác biệt là một quá trình sao lưu dữ liệu mà lưng lưu các tập tin dữ liệu và các đối tượng đã được sửa đổi từ backup định Cấp 1. Đây là một kỹ thuật sao lưu mà chỉ sao lưu dữ liệu biến đổi từ backup định cuối cùng, chứ không phải là bộ dữ liệu hoàn chỉnh.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Sao lưu gia tăng khác biệt chủ yếu giúp tối ưu hóa quá trình sao lưu bằng cách chọn sao lưu dữ liệu. Nó là một loại kỹ thuật sao lưu gia tăng mà công trình sau một Đẳng Cấp 0 sao lưu gia tăng đã được thực hiện. Thông thường, khác biệt gia tăng các công trình sao lưu thông qua phần mềm sao lưu dữ liệu có khả năng ghi lại và duy trì các phiên bản của từng đối tượng dữ liệu. Trước khi bắt đầu backup incremental hoặc dữ liệu, phần mềm sao lưu sẽ tìm kiếm một bản sao lưu Level 1. Nếu không có Level 1 sao lưu, đồng tu phần mềm sao lưu từ bản sao lưu Đẳng Cấp 0. Ví dụ, nếu một sao lưu gia tăng được thực hiện trên một cơ sở hàng ngày, sao lưu gia tăng khác biệt sẽ sao lưu dữ liệu sửa đổi kể từ khi sao lưu ngày cuối cùng của.

What is the Differential Incremental Backup? – Definition

Differential incremental backup is a data backup process that backs up data files and objects that have been modified since the last Level 1 incremental backup. It is a backup technique that only backs up modified data since the last incremental backup, rather than the complete data sets.

Understanding the Differential Incremental Backup

Differential incremental backup primarily helps in optimizing the backup process by selectively backing up data. It is a type of incremental backup technique that works after a Level 0 incremental backup has already been performed. Typically, differential incremental backup works through data backup software that has the ability to record and maintain versions of each data object. Before initiating an incremental or data backup, the backup software will look for a Level 1 backup. If there is no Level 1 backup, the software initiates backup from the Level 0 backup. For example, if an incremental backup is performed on a daily basis, differential incremental backup will back up the modified data since the last day’s backup.

Thuật ngữ liên quan

  • Cumulative Incremental Backup
  • Incremental Backup
  • Backup Software
  • Backup Server
  • Backup
  • Offsite Storage
  • Backup
  • Tagged Image File Format (TIFF)
  • Unstructured Data
  • Just A Bunch Of Disks (JBOD)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm