Domain Migration

Định nghĩa Domain Migration là gì?

Domain MigrationMiền Migration. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Domain Migration – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Miền di cư là sự thay đổi hay di chuyển dữ liệu giữa các lĩnh vực mà không làm mất an ninh dữ liệu hoặc suy giảm. Dữ liệu có thể được di chuyển trong nhiều định dạng, chẳng hạn như các file văn bản, Internet và ủy quyền / xác thực. Sau khi di chuyển, bảo quản dữ liệu trong một định dạng có thể sử dụng đòi hỏi phải đặc biệt chú ý. Tập tin phải được chuyển giao trong định dạng đúng với phần mở rộng tập tin thích hợp. Quản trị cũng nên thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu chính xác và tập tin giao permissions.Many ISP và dịch vụ lưu trữ web cung cấp dịch vụ quản lý di cư miền.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Miền di cư được yêu cầu theo các điều kiện sau:

What is the Domain Migration? – Definition

Domain migration is the shifting or migration of data between domains without data security loss or impairment. Data may be migrated in multiple formats, such as text, Internet and authorization/authentication files. After migration, preserving data in a usable format requires special attention. Files must be transferred in the correct format with appropriate file extensions. Administrators also should take steps required to preserve correct data ownership and assigned file permissions.Many ISPs and Web hosting services offer domain migration management services.

Understanding the Domain Migration

Domain migration is required under the following conditions:

Thuật ngữ liên quan

  • Domain
  • Data Migration
  • Real-Time Data Monitoring (RTDM)
  • Data Loss Prevention (DLP)
  • Internet Service Provider (ISP)
  • Domain Name
  • Domain Name Registrant
  • Networking
  • Internet
  • Hacking Tool

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm