Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

Định nghĩa Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là gì?

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) là một giao thức quản lý mạng được sử dụng để tự động gán một địa chỉ IP bất kỳ nút mới vào mạng. DHCP cho phép một nút được cấu hình tự động, do đó tránh được sự cần thiết của sự tham gia của một quản trị mạng.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

DHCP là một phương pháp tự động mà bất kỳ nút mới được bổ sung hoặc chuyển nhượng một mạng lưới có thể được gán hoặc bố trí một địa chỉ IP ngay lập tức. Nếu không có DHCP, các quản trị mạng sẽ buộc phải gán địa chỉ IP bằng tay cho mỗi nút trong mạng.

What is the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)? – Definition

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) is a network management protocol used to dynamically assign an IP address to any new node entering the network. DHCP permits a node to be configured automatically, thereby avoiding the necessity of involvement by a network administrator.

Understanding the Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)

DHCP is an automated method by which any newly added or transferred node in a network can be assigned or reassigned an IP address instantly. Without DHCP, the network administrators would be forced to assign IP address manually for every node in a network.

Thuật ngữ liên quan

  • Host
  • Protocol
  • Internet Protocol Address (IP Address)
  • Ping
  • Internet Protocol Version 6 (IPv6)
  • Internet Protocol Version 4 (IPv4)
  • Local Area Network (LAN)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Node
  • Dynamic Host Configuration Protocol Server (DHCP Server)

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm