E-reader

Định nghĩa E-reader là gì?

E-readerE-reader. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ E-reader – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 3/10

Một e-reader, hoặc “e-book reader,” là một thiết bị phần cứng di động được thiết kế để đọc các ấn phẩm kỹ thuật số. Chúng bao gồm sách điện tử, tạp chí điện tử, và các phiên bản kỹ thuật số của các tờ báo. Kể từ khi dữ liệu văn bản không đòi hỏi nhiều không gian lưu trữ, hầu hết các e-reader có thể lưu trữ hàng ngàn cuốn sách và các ấn phẩm khác. Cũng giống như một chiếc iPod có thể lưu trữ toàn bộ thư viện nhạc, một e-reader duy nhất có thể lưu trữ một bộ sưu tập lớn của cuốn sách.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the E-reader? – Definition

An e-reader, or “e-book reader,” is a portable hardware device designed for reading digital publications. These include e-books, electronic magazines, and digital versions of newspapers. Since textual data does not require a lot of storage space, most e-readers can store thousands of books and other publications. Just like an iPod can store an entire music library, a single e-reader can store a large collection of books.

Understanding the E-reader

Thuật ngữ liên quan

  • E-mail Bankruptcy
  • eBook

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm