Ultraviolet (UV) rays

Định nghĩa Ultraviolet (UV) rays là gì?

Ultraviolet (UV) raysTia cực tím (UV) tia. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Ultraviolet (UV) rays – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Bức xạ mặt trời vô hình mà sự dối trá ngay bên ngoài khi kết thúc tím của quang phổ nhìn thấy được trong phạm vi bước sóng 10-400 nanomet (ngay dưới dãy x-ray) và có thể gây tổn hại mô sống. Hầu hết các bức xạ tia cực tím được hấp thụ bởi các phân tử ozone trong khí quyển trên (tầng bình lưu), nhưng một lượng nguy hiểm tiềm tàng đi qua lỗ thủng ôzôn để gây đục thủy tinh thể, ung thư da (melanoma), ức chế của hệ thống miễn dịch, thiệt hại lá, và giảm sản lượng ở một số cây trồng. tia UV cũng được tạo ra trong quá điện hàn (arc).

Definition – What does Ultraviolet (UV) rays mean

Invisible solar radiation that lies just beyond the violet end of the visible spectrum in the wavelength range from 10 to 400 nanometers (just below the x-ray range) and can harm living tissue. Much of the UV radiation is absorbed by the ozone molecules in the upper atmosphere (stratosphere), but a potentially dangerous amount passes through the ozone hole to cause cataracts, skin cancer (melanoma), suppression of the immune system, leaf damage, and reduced yields in some crops. UV rays are generated also during electric (arc) welding.

Source: ? Business Dictionary