EDM File

? Cách mở file .EDM? Những phần mềm mở file .EDM và sửa file lỗi. Convert Text EDM file sang định dạng khác.

.EDM File Extension

   

File name EDM File
File Type Adobe Extension Data Markup Language File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (3 Bình chọn)

File .EDM là file gì?

EDM là Developer Files – Adobe Extension Data Markup Language File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Dreamweaver, một chương trình dùng để tạo ra các trang web; chứa các hướng dẫn người dùng định nghĩa để làm thế nào để hiển thị dữ liệu và populate trong ứng dụng; thường được sử dụng cho việc phát triển hành vi máy chủ tùy chỉnh.

What is a EDM file?

Settings file used by Adobe Dreamweaver, a program used to create websites; contains user-defined instructions for how to display and populate data within the application; commonly used for developing custom server behaviors.

Cách mở .EDM file

Để mở file .EDM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EDM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EDM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EDM do người dùng đóng góp.

  • Adobe Dreamweaver 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • The Settlers IV Level Editor
  • Siedler Editor
  • StepOne Software
  • StepOne Software

Chuyển đổi file .EDM

File .EDM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.