Extrinsic motivation

Định nghĩa Extrinsic motivation là gì?

Extrinsic motivationĐộng lực bên ngoài. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Extrinsic motivation – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lái xe đến hành động (như trái ngược với động lực nội tại) nảy ra từ những ảnh hưởng bên ngoài thay vì từ những cảm xúc của chính mình.

Definition – What does Extrinsic motivation mean

Drive to action that (as opposed to intrinsic motivation) springs from outside influences instead of from one’s own feelings.

Source: ? Business Dictionary