Public Domain

Định nghĩa Public Domain là gì?

Public DomainPhạm vi công cộng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Public Domain – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Phạm vi công cộng là một thuật ngữ pháp lý mô tả một tác phẩm hoặc sản phẩm mà không được bảo vệ bởi bản quyền. Việc bảo vệ quyền tác giả một mục trong phạm vi công cộng có thể có 1) hết hạn, 2) được phát hành bởi các tác giả, hoặc 3) không bao giờ tồn tại ở nơi đầu tiên. mục miền công cộng công bố rộng rãi và có thể được truy cập một cách tự do và phân phối lại.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Public Domain? – Definition

Public domain is a legal term that describes a work or product that is not protected by copyright. The copyright protection an item in the public domain may have 1) expired, 2) been released by the author, or 3) never existed in the first place. Public domain items are publicly available and can be freely accessed and redistributed.

Understanding the Public Domain

Thuật ngữ liên quan

  • Pseudocode
  • PUM

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm