Field of experience

Định nghĩa Field of experience là gì?

Field of experienceLĩnh vực kinh nghiệm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Field of experience – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thái độ, bài học, nhận thức, và giá trị mà một cá nhân hay một nhóm mang đến một tình huống hay vấn đề.

Definition – What does Field of experience mean

Attitudes, lessons, perceptions, and value that an individual or a group brings to a situation or problem.

Source: ? Business Dictionary