HCE File

? Cách mở file .HCE? Những phần mềm mở file .HCE và sửa file lỗi. Convert N/A HCE file sang định dạng khác.

.HCE File Extension

   

File name HCE File
File Type HydroCAD Hydrograph Data File
Nhà phát triển HydroCAD Software Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .HCE là file gì?

HCE là Data Files – HydroCAD Hydrograph Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi HydroCAD Software Solutions.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi HydroCAD, một chương trình giải pháp thoát nước mưa; chứa dữ liệu thủy văn sử dụng một định dạng văn bản; cửa hàng thay đổi trong nước sông chảy theo thời gian cho dự án HydroCAD.

What is a HCE file?

Data file used by HydroCAD, a stormwater drainage solutions program; contains hydrograph data using a text format; stores changes in river water flows over time for the HydroCAD project.

Cách mở .HCE file

Để mở file .HCE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HCE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HCE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HCE do người dùng đóng góp.

  • HydroCAD Software Solutions HydroCAD

Chuyển đổi file .HCE

File .HCE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.