In-App Purchasing

Định nghĩa In-App Purchasing là gì?

In-App PurchasingTrong ứng dụng mua hàng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ In-App Purchasing – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the In-App Purchasing? – Definition

Understanding the In-App Purchasing

Thuật ngữ liên quan

  • Automated Purchasing System
  • Social Software
  • Email Software
  • Bundled Software
  • Commercial Software
  • App
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm