Instrumentality

Định nghĩa Instrumentality là gì?

InstrumentalityLàm việc gì nhờ sự giúp đở. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Instrumentality – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Chất lượng là một công cụ.

Definition – What does Instrumentality mean

1. Quality of being an instrument.

Source: ? Business Dictionary