Indicator organisms

Định nghĩa Indicator organisms là gì?

Indicator organismsSinh vật chỉ thị. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Indicator organisms – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Loài rất nhạy cảm với những thay đổi trong môi trường, và có sự hiện diện hay vắng mặt có thể là dấu hiệu của điều kiện môi trường trong một khu vực hoặc môi trường sống cụ thể. Họ phục vụ cùng một mục đích như những con chim trong lồng giữ trong hầm mỏ cũ có cái chết đột ngột chỉ ra sự hiện diện của khí carbon monoxide.

Definition – What does Indicator organisms mean

Species very sensitive to changes in the environment, and whose presence or absence may be indicative of environmental conditions in a particular area or habitat. They serve the same purpose as the caged birds kept in old mines whose sudden death indicated presence of carbon monoxide.

Source: ? Business Dictionary