Modulated Spurious Signal

Định nghĩa Modulated Spurious Signal là gì?

Modulated Spurious SignalĐiều chế tín hiệu giả. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modulated Spurious Signal – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một tín hiệu giả mạo điều chế là một tín hiệu tàu sân bay mà bắt nguồn từ một thông tin thiết bị chế biến và có thể bị chặn. Nó là một loại tín hiệu thỏa hiệp được đề cập tại Viễn thông Điện tử Vật liệu được bảo vệ từ phát ra giả Hộp (Tempest), trong đó đề cập đến việc điều tra, kiểm tra các tín hiệu ảnh hưởng. Những tín hiệu được tạo ra từ quá trình điều chế tín hiệu vận chuyển và các trường điện từ có thể được tạo ra xung quanh họ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tín hiệu giả mạo được điều chế chủ yếu được tạo ra khi một hãng truyền tín hiệu được điều chế. Hãng có thể dưới hình thức một dao động ký sinh tạo ra trong thiết bị xử lý thông tin và điều chế có thể theo hình thức điều chế góc hoặc điều chế biên độ. Sự ra đời của tín hiệu dữ liệu được điều chế tạo ra một tín hiệu giả mạo để điều chỉnh, và kết quả là giải phóng vào không khí hoặc sáp nhập vào các dây dẫn bên ngoài của thiết bị cơ bản.

What is the Modulated Spurious Signal? – Definition

A modulated spurious signal is a carrier signal that emanates from an information processing device and can be intercepted. It is a type of compromised signal referred to in Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions (TEMPEST), which refers to the investigation and testing of compromising signals. These signals are generated from the modulation of carrier signals and the electromagnetic field that can be created around them.

Understanding the Modulated Spurious Signal

Modulated spurious signals are primarily created when a carrier signal is modulated. The carrier can be in the form of a parasitic oscillation generated within information processing equipment and the modulation can be in the form of angle modulation or amplitude modulation. The introduction of modulated data signals creates a spurious signal to modulate, and the result is emitted into the air or merged into the external conductors of the underlying equipment.

Thuật ngữ liên quan

  • Intelligence-Bearing Emanations
  • TEMPEST
  • RED Baseband Signal
  • Impulsive Emanations
  • Emission Security (EMSEC)
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm