Internal Bus

Định nghĩa Internal Bus là gì?

Internal BusNội Bus. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Internal Bus – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một xe buýt nội bộ là một loại xe buýt dữ liệu mà chỉ hoạt động nội bộ trong một máy tính hoặc hệ thống. Nó mang dữ liệu và hoạt động như một chiếc xe buýt tiêu chuẩn; Tuy nhiên, nó chỉ được sử dụng để kết nối và tương tác với các thành phần máy tính nội bộ.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một xe buýt dữ liệu nội bộ cho phép những điều sau đây:

What is the Internal Bus? – Definition

An internal bus is a type of data bus that only operates internally in a computer or system. It carries data and operations as a standard bus; however, it is only used for connecting and interacting with internal computer components.

Understanding the Internal Bus

An internal data bus enables the following:

Thuật ngữ liên quan

  • Data Bus
  • System Bus
  • Memory Bus
  • Bus
  • Frontside Bus (FSB)
  • Hold-up Time
  • Pixel Pipelines
  • Bypass Airflow
  • Equipment Footprint
  • In-Row Cooling

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm