Transfer restriction

Định nghĩa Transfer restriction là gì?

Transfer restrictionHạn chế chuyển nhượng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transfer restriction – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cổ đông thỏa thuận điều khoản đó hạn chế sự tự do của một cổ đông bán cổ phần của mình.

Definition – What does Transfer restriction mean

Shareholder agreement clause that restricts a shareholder’s freedom to sell his or her shares.

Source: ? Business Dictionary