Knot

Định nghĩa Knot là gì?

KnotNút. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Knot – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Vận tốc của một dặm hải lý (6076,11 feet) mỗi giờ, 1,15 dặm trên giờ (mph), 1,85 km mỗi giờ (km / h), hoặc 0,51 mét trên giây (m / s).

Definition – What does Knot mean

Velocity of one nautical mile (6076.11 feet) per hour, 1.15 mile per hour (mph), 1.85 kilometers per hour (km/h), or 0.51 meters per second (m/s).

Source: ? Business Dictionary