Lag

Định nghĩa Lag là gì?

LagLỗi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lag – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Lag là một phản ứng chậm từ máy tính. Nó có thể được sử dụng để mô tả bất kỳ máy tính đang đáp ứng chậm hơn so với dự kiến. Tuy nhiên, thuật ngữ này thường được sử dụng trong trò chơi trực tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Lag? – Definition

Lag is a slow response from a computer. It can be used to describe any computer that is responding slower than expected. However, the term is most commonly used in online gaming.

Understanding the Lag

Thuật ngữ liên quan

  • KVM Switch
  • LAMP

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm