Lease contract

Định nghĩa Lease contract là gì?

Lease contractHợp đồng thuê. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Lease contract – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tài liệu chính thức danh sách chỉ rõ bên cho thuê, bên thuê, và các tài sản hoặc tài sản cho thuê; khẳng định thời hạn thuê và lệ phí (thuê), và các điều khoản chi tiết và điều kiện của hợp đồng thuê.

Definition – What does Lease contract mean

Formal document that identifies the lessor, lessee, and the leased asset or property; states lease term and fee (rent), and detailed terms and conditions of the lease agreement.

Source: ? Business Dictionary