Least Cost Routing (LCR)

Định nghĩa Least Cost Routing (LCR) là gì?

Least Cost Routing (LCR)Chi phí tối thiểu Routing (LCR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Least Cost Routing (LCR) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong viễn thông, nhất là chi phí định tuyến (LCR) là ý tưởng của việc lựa chọn con đường với khoảng cách ít nhất là trong quỹ đạo dữ liệu. Điều này có thể giúp với chi phí của các cuộc gọi điện thoại. Các kỹ sư phải phân tích, lựa chọn và chỉ đạo đường đi của các cuộc gọi đi và gửi đến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thông thường, chi phí ít nhất định tuyến liên quan đến việc tạo ra những gì được biết đến như một “định tuyến bảng” khớp mã quay số điện thoại với các mạng đích. Điều này có thể được thực hiện bằng tay hoặc với việc sử dụng phần mềm. Một trong những thách thức với định tuyến chi phí thấp nhất liên quan đến kích thước của các cuộc gọi định tuyến bảng, nơi mà phương pháp mới đã phát triển việc sử dụng các giao thức LCR.

What is the Least Cost Routing (LCR)? – Definition

In telecommunications, least cost routing (LCR) is the idea of choosing the path with the least distance for the data trajectory. This can help with the cost of telephone calls. Engineers have to analyze, select and direct the path of outbound and inbound calls.

Understanding the Least Cost Routing (LCR)

Typically, least cost routing involves creating what is known as a “routing table” matching telephone dial codes to destination networks. This can be done manually or with the use of software. One of the challenges with least cost routing involves the size of the call routing table, where new methodology has evolved the use of LCR protocols.

Thuật ngữ liên quan

  • Routing
  • Routing Table
  • Telecom Analytics
  • Telecom Expense Management (TEM)
  • Telecommunications
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm