Mobile Search

Định nghĩa Mobile Search là gì?

Mobile SearchMobile Search. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mobile Search – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Tìm kiếm di động là một công cụ tìm kiếm kỹ thuật truy vấn có sử dụng một nền tảng không dây / di động hoặc thiết bị cầm tay có kết nối Internet, chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Tìm kiếm di động thường là địa điểm cụ thể với kết quả dữ liệu đơn giản, chẳng hạn như kết quả thể thao, so với một tìm kiếm Web chuẩn. Tìm kiếm di động còn hơn là một máy tính để bàn để chuyển thiết bị di động, vì nó là một công cụ phát triển liên tục được thiết kế để đáp ứng yêu cầu nội dung người dùng di động.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổ chức may nội dung trang web nhất với các thiết bị di động. Lý tưởng nhất, kết quả tìm kiếm di động trở lại trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, ít hơn 36 phần trăm của các dịch vụ cung cấp kết quả như vậy, do kích thước màn hình điện thoại và hạn chế khả năng tổng thể. thách thức tìm kiếm di động được chia sẻ bởi các nhà thiết kế sản phẩm, các nhà phát triển, các nhà phân tích phương tiện truyền thông tài chính, công cụ phân tích, hoạch định phương tiện truyền thông và người mua. Các loại tìm kiếm di động bao gồm:

What is the Mobile Search? – Definition

Mobile search is a search engine querying technique that uses a wireless/mobile platform or handheld device with an Internet connection, such as a smartphone or tablet. Mobile search is typically location-specific with simplified data results, such as sports scores, versus a standard Web search. Mobile search is more than a desktop to mobile device transition, as it is a continuously evolving tool designed to satisfy mobile user content requirements.

Understanding the Mobile Search

Most organizations tailor website content to mobile devices. Ideally, mobile search results return within 30 seconds. However, fewer than 36 percent of services deliver such results, due to device screen sizes and overall capability limitations. Mobile search challenges are shared by product designers, developers, financial media analysts, analytic engines, media planners and buyers. Types of mobile search include:

Thuật ngữ liên quan

  • Handheld
  • Tablet PC
  • iPod
  • iPad
  • Google
  • Internet
  • World Wide Web (WWW)
  • Mobile Internet Device (MID)
  • BlackBerry
  • Android

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm