Mole

Định nghĩa Mole là gì?

MoleNốt ruồi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Mole – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

(SI) đơn vị Metric số tiền (không phải khối lượng hoặc trọng lượng) của một chất. Một nốt ruồi được định nghĩa là lượng chất chứa càng nhiều các tổ chức tiểu học (nguyên tử, phân tử, ion, điện tử, các gốc, vv) vì có nguyên tử trong 12 gram carbon-12 (6,023 x 1023). Khối lượng của một mol của một chất tương đương với khối lượng phân tử tương đối tính bằng gram. Cũng đánh vần như mol. Còn được gọi là trọng lượng gram phân tử.

Definition – What does Mole mean

Metric (SI) unit of amount (not mass or weight) of a substance. One mole is defined as the amount of substance containing as many elementary entities (atoms, molecules, ions, electrons, radicals, etc.) as there are atoms in 12 grams of carbon-12 (6.023 x 1023). The mass of one mole of a substance equals its relative molecular mass expressed in grams. Also spelled as mol. Also called gram-molecular weight.

Source: ? Business Dictionary