Not Safe for Work (NSFW)

Định nghĩa Not Safe for Work (NSFW) là gì?

Not Safe for Work (NSFW)Không an toàn cho làm việc (nsfw). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Not Safe for Work (NSFW) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Not Safe for Work (NSFW)? – Definition

Understanding the Not Safe for Work (NSFW)

Thuật ngữ liên quan

  • Electronic Mail (Email)
  • Website Filter
  • Acceptable Use Policy (AUP)
  • Monitoring Software
  • Email Thread
  • Event-Triggered Email
  • Viral Marketing
  • Anti-Spam
  • Autoresponder
  • Bayesian Filter

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm