Notice to vacate

Định nghĩa Notice to vacate là gì?

Notice to vacateThông báo cho bỏ trống. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Notice to vacate – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một văn bản thông báo hoàn thành bởi một trong hai người thuê nhà hoặc chủ nhà cung cấp thông báo về kế hoạch bỏ trống các cơ sở hoặc như là một nhu cầu để bỏ trống. Trong hầu hết các trường hợp, một chủ nhà sẽ cung cấp thông báo để bỏ trống gần hết hợp đồng thuê nhà hoặc do người thuê vi phạm hợp đồng thuê do không tuân thủ quy định của nó hay không sau thông qua trả tiền thuê đất. Người thuê thường có 30 ngày để bỏ trống trong khuôn viên. Đối với trường hợp khi thông báo được đưa ra từ người thuê nhà để chủ nhà, nó là cung cấp dấu hiệu cho thấy kế hoạch thuê rời khỏi khuôn viên và chủ nhà là miễn phí để quảng cáo cho một người thuê nhà mới.

Definition – What does Notice to vacate mean

A written notice completed by either the tenant or the landlord to provide notification of planning to vacate the premises or as a demand to vacate. In most cases, a landlord will provide the notice to vacate nearing the end of a lease or due to the tenant breaking the lease due to not obeying its stipulations or for not following through with payment of rent. The tenant is typically given 30 days to vacate the premises. For cases when the notice is given from tenant to landlord, it is to provide indication the tenant plans to leave the premises and the landlord is free to advertise for a new tenant.

Source: ? Business Dictionary