Novel

Định nghĩa Novel là gì?

NovelCuốn tiểu thuyết. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Novel – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Không chỉ mới nhưng cũng không bình thường. Tiểu thuyết ngụ ý ‘tưởng tượng’ nhưng (không giống như ‘mới’) không nhất thiết phải ‘sử dụng’ và (không giống như ‘gốc’) không nhất thiết phải ‘chính hãng.’

Definition – What does Novel mean

1. Not only new but also unusual. Novel implies ‘imaginative’ but (unlike ‘new’) not necessarily ‘unused’ and (unlike ‘original’) not necessarily ‘genuine.’

Source: ? Business Dictionary