Sterilization

Định nghĩa Sterilization là gì?

SterilizationKhử trùng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sterilization – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tổng số hủy diệt của tất cả các vi sinh vật (có hoặc không gây bệnh) và bào tử của họ, thường là thông qua việc sử dụng các phương pháp quyết liệt như hóa chất đậm đặc chất độc hại (clo, formaldehyde, glutar-aldehyt, vv), nhiệt độ rất cao, hoặc bức xạ mãnh liệt. Một mục tiệt trùng không thể hỗ trợ sự sống dưới mọi hình thức. Xem thêm chất khử trùng.

Definition – What does Sterilization mean

Total destruction of all microorganisms (whether or not pathogenic) and their spores, usually through the use of drastic methods such as concentrated toxic chemicals (chlorine, formaldehyde, glutar-aldehydes, etc.), very high temperature, or intense radiation. A sterilized item cannot support life in any form. See also sterilant.

Source: ? Business Dictionary