Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Định nghĩa Occupational Safety and Health Administration (OSHA) là gì?

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)An toàn lao động và Quản lý Y tế (OSHA). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Occupational Safety and Health Administration (OSHA) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cơ quan liên bang Hoa Kỳ tạo ra vào năm 1970 trực thuộc Cục Lao Động Hoa Kỳ để thiết lập và thực thi các tiêu chuẩn và pháp luật về điều kiện làm việc trong các lĩnh vực thương mại và công nghiệp. kiến nghị và hướng dẫn (ví dụ như đối với bảng dữ liệu an toàn vật liệu) của nó được tuân thủ ở một số nước khác nữa.

Definition – What does Occupational Safety and Health Administration (OSHA) mean

US federal agency created in 1970 under the US Department Of Labor to establish and enforce standards and laws for working conditions in commercial and industrial sectors. Its recommendations and guidelines (such as those for material safety data sheet) are followed in several other countries as well.

Source: ? Business Dictionary