One hundred percent inspection

Định nghĩa One hundred percent inspection là gì?

One hundred percent inspectionKiểm tra một trăm phần trăm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ One hundred percent inspection – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một quá trình đòi hỏi công tác kiểm tra của từng đơn vị cá nhân hay thành phần nhận được từ một nhà cung cấp để xác định đặc điểm kỹ thuật và tuân thủ chất lượng. Quá trình này là thời gian và lao động và đã được thay thế bằng một thanh tra lấy mẫu thay thế bởi hầu hết các doanh nghiệp.

Definition – What does One hundred percent inspection mean

A process which requires the inspection of each individual unit or component received from a supplier to determine specification and quality compliance. This process is time and labor intensive and has been replaced with an alternate sampling inspection by most businesses.

Source: ? Business Dictionary