Post office

Định nghĩa Post office là gì?

Post officeBưu điện. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Post office – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một cơ sở chịu trách nhiệm phân loại, chế biến và phân phối mail cho người nhận. bưu điện thường được quy định và được tài trợ bởi chính phủ liên bang. bưu cục cũng cung cấp các dịch vụ khác bao gồm các ứng dụng hộ chiếu, PO phân phối hộp, và các dịch vụ phân phối khác. Mỗi bưu điện được gán một quyền tài phán cụ thể và chịu trách nhiệm cho việc cung cấp và nhận thư cho các cá nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.

Definition – What does Post office mean

A facility in charge of sorting, processing, and delivering mail to recipients. Post offices are usually regulated and funded by the federal government. Post offices also provide other services including passport applications, P.O. Box distribution, and other delivery services. Each post office is assigned a specific jurisdiction and is responsible for the delivery and receipt of mail for individuals or businesses within the jurisdiction.

Source: ? Business Dictionary