PPTP VPN

Định nghĩa PPTP VPN là gì?

PPTP VPNPPTP VPN. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ PPTP VPN – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

PPTP VPN là quá trình tạo và quản lý các kết nối VPN hoặc các dịch vụ sử dụng Giao Thức PPTP (PPTP). Đây là một trong những cách phổ biến nhất của việc tạo ra một kết nối VPN, và hoạt động ở lớp 2 của mô hình OSI.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

PPTP VPN chủ yếu cho phép lưu lượng mạng thông qua các giao thức khác nhau để được gửi qua mạng P-based. Các PPTP VPN được tạo ra bằng cách sử dụng kiến ​​trúc client / server nơi mà khách hàng PPTP VPN kết nối với một máy chủ để truy cập VPN. Nó sử dụng giao thức TCP và Generic Routing Tóm lược (GRE) để kích hoạt VPN truyền, mã hóa và đóng gói.

What is the PPTP VPN? – Definition

PPTP VPN is the process of creating and managing VPN connections or services using point-to-point tunneling protocol (PPTP). It is one of the most common ways of creating a VPN connection, and operates at layer 2 of the OSI model.

Understanding the PPTP VPN

PPTP VPN primarily enables network traffic through different protocols to be sent over a P-based network. The PPTP VPN is created using a client/server architecture where PPTP VPN clients connect with a server to gain VPN access. It uses TCP and generic routing encapsulation (GRE) to enable VPN communication, encryption and encapsulation.

Thuật ngữ liên quan

  • Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
  • Virtual Private Network (VPN)
  • Internet Protocol Security VPN (IPsec VPN)
  • VPN Service Provider
  • VPN Connection
  • Transmission Control Protocol (TCP)
  • Open Systems Interconnection Model (OSI Model)
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm