Psephology

Định nghĩa Psephology là gì?

PsephologyPsephology. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Psephology – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khoa học lấy mẫu ý kiến ​​(xem thăm dò dư luận). Từ Hy Lạp ‘psephos,’ một viên sỏi được sử dụng bởi các công dân của Athens để bỏ phiếu.

Definition – What does Psephology mean

Science of opinion sampling (see opinion poll). From Greek ‘psephos,’ a pebble used by the citizens of Athens to cast vote.

Source: ? Business Dictionary