Remote Desktop Services (RDS)

Định nghĩa Remote Desktop Services (RDS) là gì?

Remote Desktop Services (RDS)Remote Desktop Services (RDS). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Remote Desktop Services (RDS) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Remote Desktop Services (RDS) là một phần quan trọng của Windows Server 2008 cho phép người dùng giao tiếp và tiếp cận các máy khác hầu. Một số dịch vụ công nghệ ảo được cung cấp bao gồm khả năng máy tính để bàn truy cập bên ngoài, máy tính để bàn dựa trên phiên, hoặc các ứng dụng trung tâm dữ liệu từ bên trong một mạng công ty có trụ sở cũng như từ Internet. Remote Desktop Services có thể được sử dụng để thúc đẩy ứng dụng và máy tính để bàn triển khai trong khi cho phép khách hàng để chạy hầu hết các ứng dụng hoặc hệ điều hành.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Remote Desktop Services (RDS)? – Definition

Remote Desktop Services (RDS) are a key part of Windows Server 2008 that allows users to communicate and access other machines virtually. Some of the virtual technology services provided include the ability to access outside desktops, session-based desktops, or data center applications from within a corporate-based network as well as from the Internet. Remote Desktop Services can be used to accelerate application and desktop deployments while enabling clients to run almost any application or operating system.

Understanding the Remote Desktop Services (RDS)

Thuật ngữ liên quan

  • Remote Desktop
  • Remote Desktop Protocol (RDP)
  • Remote Desktop Connection (RDC)
  • Remote Desktop ActiveX Control
  • Hacking Tool
  • Geotagging
  • Mosaic
  • InfiniBand
  • Snooping Protocol
  • Botnet

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm