Clipper Chip

Định nghĩa Clipper Chip là gì?

Clipper ChipClipper Chip. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Clipper Chip – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Chip clipper là một chipset được phát triển bởi chính phủ Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Clinton. Nó được dự định như là một thiết bị mã hóa được sử dụng bởi tất cả các công ty truyền thông cho các dịch vụ truyền tải tiếng nói của họ. Chính phủ Mỹ cần một cách để theo dõi tất cả thông tin liên lạc trong và ngoài nước Mỹ, vì vậy nó đề xuất sáng kiến ​​con chip clipper vào năm 1993. Nó được thiết kế với an ninh trong tâm trí nhưng vì phản ứng dữ dội nào, nó đã không trở thành hiện thực và là bị tháo dỡ vào năm 1996.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Chip clipper sử dụng những gì được gọi là thuật toán cá ngừ vằn, được phát triển bởi Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (NSA) và phân loại như bí mật. Nó chứa chip Capstone, trong đó cung cấp tất cả các xử lý mật mã. Chip clipper lẽ ra phải được thông qua bởi tất cả các công ty viễn thông ở Mỹ để cung cấp mã hóa, do đó ngăn ngừa nghe trộm bên ngoài. Tuy nhiên, có một cửa sau; Chính phủ đã có chìa khóa giải mã và bất cứ ủy quyền hợp pháp có thể truy cập vào các chìa khóa và giải mã tất cả các tin nhắn. Chip clipper gây phản ứng dữ dội từ công chúng và các ngành công nghiệp máy tính nói chung vì các vấn đề riêng tư tiềm năng và lạm dụng càng tốt. Các Electronic Privacy Information Center và Electronic Frontier Foundation thách thức đề nghị, nói rằng nó có thể chịu công dân để giám sát bất hợp pháp có thể. Bên cạnh đó, các cá nhân và khu vực doanh nghiệp có thể gặp khó khăn với một hệ thống truyền thông không an toàn, như mã hóa chip clipper và phân loại bí mật không thể được đánh giá bởi cộng đồng.

What is the Clipper Chip? – Definition

The clipper chip was a chipset developed by the U.S. government during the Clinton administration. It was intended as an encryption device to be used by all communications companies for their voice transmission services. The U.S. government needed a way to keep track of all communication within and outside of the U.S., so it proposed the clipper chip initiative in 1993. It was designed with security in mind but because of public backlash, it did not come to fruition and was scrapped in 1996.

Understanding the Clipper Chip

The clipper chip used what is called a skipjack algorithm, which was developed by the U.S. National Security Agency (NSA) and classified as secret. It contained the CAPSTONE chip, which provided all cryptographic processing. The clipper chip was supposed to be adopted by all telecommunication companies in the U.S. to provide encryption, thus preventing outside eavesdropping. However, there was a back door; the government had the decryption key and anyone legally authorized could gain access to the key and decrypt all messages. The clipper chip provoked backlash from the public and the computer industry as a whole because of potential privacy issues and possible abuse. The Electronic Privacy Information Center and the Electronic Frontier Foundation challenged the proposal, saying that it could subject citizens to possible illegal surveillance. In addition, individuals and the business sector might get stuck with an insecure communication system, as the clipper chip’s encryption and secret classification could not be evaluated by the public.

Thuật ngữ liên quan

  • Encryption
  • Key
  • Electronic Frontier Foundation (EFF)
  • Decryption
  • Public Key
  • Private Key
  • Sandbox
  • Public Key Cryptography (PKC)
  • Secure Hash Algorithm 2 (SHA-2)
  • Endpoint Protection

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm