RIP

Định nghĩa RIP là gì?

RIPYÊN NGHỈ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ RIP – một thuật ngữ thuộc nhóm Technical Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 10/10

Viết tắt của “Routing Information Protocol.” RIP là một giao thức được sử dụng bởi các bộ định tuyến để trao đổi thông tin định tuyến trên mạng. chức năng chính của nó là để 1) xác định cách hiệu quả nhất để dữ liệu định tuyến trên mạng và 2) ngăn chặn vòng lặp định tuyến.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the RIP? – Definition

Stands for “Routing Information Protocol.” RIP is a protocol used by routers to exchange routing information on a network. Its primary functions are to 1) determine the most efficient way to route data on a network and 2) prevent routing loops.

Understanding the RIP

Thuật ngữ liên quan

  • Right Click
  • Ripcording

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm