RSW File

? Cách mở file .RSW? Những phần mềm mở file .RSW và sửa file lỗi. Convert N/A RSW file sang định dạng khác.

.RSW File Extension

   

File name RSW File
File Type R&R SQL Report Writer Report File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .RSW là file gì?

RSW là Data Files – R&R SQL Report Writer Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Báo cáo độc lập SQL tập tin định nghĩa Writer được sử dụng bởi R & R ReportWorks, một chương trình thiết kế báo cáo cho dữ liệu lưu trữ trong xBase (.dbf) và cơ sở dữ liệu SQL; lưu trong một định dạng tập tin SQL hợp chất; được sử dụng bởi các phiên bản Windows SQL Arpeggio và sau đó.

What is a RSW file?

Standalone SQL Report Writer definition file used by R&R ReportWorks, a program for designing reports for data stored in Xbase (.DBF) and SQL databases; saved in an SQL compound file format; used by Windows SQL editions Arpeggio and later.

Cách mở .RSW file

Để mở file .RSW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RSW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RSW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RSW do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • R&R Report Writer, SQL Edition
  • R&R Report Writer, SQL Edition

Chuyển đổi file .RSW

File .RSW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.