Secondary

Định nghĩa Secondary là gì?

SecondaryThứ hai. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Secondary – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Đứng thứ hai về tầm quan trọng. Xem thêm đại học, tiểu học, ngành học.

Definition – What does Secondary mean

Ranked second in terms of importance. See also tertiary, primary, secondary industry.

Source: ? Business Dictionary