Sickness

Định nghĩa Sickness là gì?

SicknessBệnh tật. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sickness – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thuật ngữ chung dùng để chỉ bệnh về thể chất hoặc bệnh tật. Thuật ngữ này không bao gồm bệnh tâm thần.

Definition – What does Sickness mean

A general term used to refer to physical illness or disease. This term does not include mental illness.

Source: ? Business Dictionary