SLK File

? Cách mở file .SLK? Những phần mềm mở file .SLK và sửa file lỗi. Convert Text SLK file sang định dạng khác.

.SLK File Extension

   

File name SLK File
File Type Symbolic Link File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (6 Bình chọn)

File .SLK là file gì?

SLK là Data Files – Symbolic Link File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Một tập tin SLK là một tập tin lưu trong Link (SYLK) định dạng tượng trưng được tạo ra bởi Microsoft để truyền dữ liệu giữa các chương trình bảng tính và cơ sở dữ liệu khác. Nó chứa dòng văn bản giới hạn bởi dấu chấm phẩy mà xác định dòng tế bào, cột, định dạng và nội dung. file SLK được lưu trữ trong một định dạng văn bản ANSI.

What is a SLK file?

An SLK file is a file saved in the Symbolic Link (SYLK) format created by Microsoft to transfer data between spreadsheet programs and other databases. It contains lines of text delimited by semi-colons that specify the cell row, column, formatting, and content. SLK files are stored in an ANSI text format.

Cách mở .SLK file

Để mở file .SLK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .SLK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .SLK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .SLK do người dùng đóng góp.

  • AndrOpen Office
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Corel Quattro Pro X9
  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice
  • Office 700

Chuyển đổi file .SLK

File .SLK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.