Software Library

Định nghĩa Software Library là gì?

Software LibraryThư viện phần mềm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Software Library – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thư viện phần mềm là một bộ các dữ liệu và mã lập trình được sử dụng để phát triển các chương trình phần mềm và các ứng dụng. Nó được thiết kế để hỗ trợ cả các lập trình viên và trình biên dịch ngôn ngữ lập trình trong việc xây dựng và thực hiện các phần mềm.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một thư viện phần mềm nói chung bao gồm các mã, các lớp học, các thủ tục, các kịch bản, dữ liệu cấu hình trước bằng văn bản và nhiều hơn nữa. Thông thường, một nhà phát triển có thể tự thêm một thư viện phần mềm cho một chương trình để đạt được nhiều chức năng hơn hoặc để tự động hóa một quá trình mà không cần viết mã cho nó. Ví dụ, khi phát triển một chương trình toán học hoặc ứng dụng, một nhà phát triển có thể thêm một thư viện phần mềm toán học cho chương trình để loại bỏ sự cần thiết của văn bản chức năng phức tạp. Tất cả các chức năng có sẵn trong thư viện phần mềm chỉ có thể được gọi / sử dụng trong cơ thể chương trình mà không cần định nghĩa chúng một cách rõ ràng. Tương tự như vậy, một trình biên dịch có thể tự động thêm một thư viện phần mềm liên quan đến một chương trình đúng thời hạn chạy.

What is the Software Library? – Definition

A software library is a suite of data and programming code that is used to develop software programs and applications. It is designed to assist both the programmer and the programming language compiler in building and executing software.

Understanding the Software Library

A software library generally consists of pre-written code, classes, procedures, scripts, configuration data and more. Typically, a developer might manually add a software library to a program to achieve more functionality or to automate a process without writing code for it. For example, when developing a mathematical program or application, a developer may add a mathematics software library to the program to eliminate the need for writing complex functions. All of the available functions within a software library can just be called/used within the program body without defining them explicitly. Similarly, a compiler might automatically add a related software library to a program on run time.

Thuật ngữ liên quan

  • Source Code
  • Software Development Kit (SDK)
  • Software Development Process
  • Software Development
  • Compiler
  • Boost Libraries
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm