Subject to

Định nghĩa Subject to là gì?

Subject toTuân theo. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Subject to – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Là phụ thuộc hoặc có điều kiện khi một cái gì đó, như trong phải được chấp thuận của cổ đông.

Definition – What does Subject to mean

1. Being dependent or conditional upon something, as in subject to shareholder approval.

Source: ? Business Dictionary