Supply Chain Planning (SCP)

Định nghĩa Supply Chain Planning (SCP) là gì?

Supply Chain Planning (SCP)Chuỗi Kế hoạch cung cấp (SCP). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Supply Chain Planning (SCP) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cung cấp kế hoạch chuỗi (SCP) là một chiến lược để duy trì sự cân bằng giữa việc cung cấp và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ. Có các công cụ phần mềm có sẵn cho những mục đích. SCP là một trong những yếu tố cơ bản của quản lý chuỗi cung ứng, việc thực hiện chuỗi cung ứng con người khác.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Kế hoạch chuỗi cung ứng bao gồm nhiều khía cạnh của chuỗi cung ứng tổng thể của công ty. Nó bao gồm việc sử dụng các công cụ để hàng tồn kho, bán hàng hoặc sản xuất. SCP cũng bao gồm các chiến lược như just-in-time tồn kho, nơi có kế hoạch chính xác cho phép cho các yêu cầu lưu trữ hàng tồn kho dễ quản lý hơn.

What is the Supply Chain Planning (SCP)? – Definition

Supply chain planning (SCP) is a strategy for maintaining a balance between the supply of and the demand for goods and services. There are software tools available for these purposes. SCP is one of the primary elements of supply chain management, the other being supply chain execution.

Understanding the Supply Chain Planning (SCP)

Supply chain planning covers many aspects of a company’s overall supply chain. It includes the use of tools for inventory, sales or production. SCP also includes strategies such as just-in-time inventory, where more precise planning allows for more manageable inventory storage requirements.

Thuật ngữ liên quan

  • Supply Chain Management (SCM)
  • Supply Chain Execution (SCE)
  • Indexing
  • Google Analytics
  • Demand-Driven Value Network (DDVN)
  • Capable-to-Promise System (CTP System)
  • Data Modeling
  • Data
  • Clustering
  • Cardinality

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm