Swear Filter

Định nghĩa Swear Filter là gì?

Swear FilterThề Lọc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Swear Filter – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một thề lọc là một đoạn mã, sản phẩm phần mềm hay công nghệ khác cho phép người dùng để lọc ra các từ và cụm từ trong quản trị một hệ thống nhất định. Những loại công cụ, thường thực tế trong việc thiết kế và thực hiện các công nghệ mới, cũng có thể gây nhiều tranh cãi vì chúng có thể phản ánh pháp luật quốc gia, luật địa phương hoặc các chuẩn mực xã hội.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một số ví dụ thú vị nhất của thề sử dụng bộ lọc trong công nghệ mới dựa trên hệ thống đã được thiết kế để nói chuyện nhân tạo, nơi mà đầu vào từ Internet hoặc các nguồn khác có thể bao gồm ngôn ngữ tục tĩu.

What is the Swear Filter? – Definition

A swear filter is a piece of code, software product or other technology that allows users to filter out words and phrases in administrating a given system. These types of tools, often practical in the design and implementation of new technologies, can also be controversial as they may reflect national laws, regional laws or societal norms.

Understanding the Swear Filter

Some of the most interesting examples of swear filter use in new technologies are based on systems that have been designed to speak artificially, where input from the Internet or other sources may include profane language.

Thuật ngữ liên quan

  • IBM Watson Supercomputer
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Natural Language Processing (NLP)
  • Bayesian Filter
  • Network Administration
  • Scunthorpe Problem
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm