TCP/IP

Định nghĩa TCP/IP là gì?

TCP/IPTCP / IP. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ TCP/IP – một thuật ngữ thuộc nhóm Internet Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

Viết tắt của “Transmission Control Protocol / Internet Protocol.” Hai giao thức được phát triển trong những ngày đầu của Internet của quân đội Hoa Kỳ. Mục đích là để cho phép các máy tính để giao tiếp qua mạng đường dài. Phần TCP đã làm với việc cung cấp thẩm tra của các gói dữ liệu. Phần IP dùng để di chuyển các gói dữ liệu giữa các nút. TCP / IP đã kể từ đó trở thành nền tảng của Internet. Do đó, phần mềm TCP / IP được xây dựng vào tất cả các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như Unix, Windows và Mac OS.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the TCP/IP? – Definition

Stands for “Transmission Control Protocol/Internet Protocol.” These two protocols were developed in the early days of the Internet by the U.S. military. The purpose was to allow computers to communicate over long distance networks. The TCP part has to do with the verifying delivery of the packets. The IP part refers to the moving of data packets between nodes. TCP/IP has since then become the foundation of the Internet. Therefore, TCP/IP software is built into all major operating systems, such as Unix, Windows, and the Mac OS.

Understanding the TCP/IP

Thuật ngữ liên quan

  • TCP
  • Tebibyte

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm