Transient

Định nghĩa Transient là gì?

TransientTạm thời. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Transient – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Trong lập trình máy tính, trong Java đặc biệt, thoáng qua là một từ khóa được sử dụng để chỉ ra rằng một biến không nên được đăng. Theo mặc định, tất cả các biến trong một đối tượng có thể được tuần tự và do đó trở thành dai dẳng, nhưng nếu một biến cụ thể không đòi hỏi sự kiên trì vì lý do bất kỳ, từ khóa thoáng qua có thể được sử dụng để đánh dấu biến đó để nó không được đăng khi mã được biên dịch .

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các ngăn chặn từ khóa thoáng qua một biến từ trở thành dai dẳng. Các phương tiện sau đó một biến được biến thành một dòng byte và sau đó lưu trữ trong một tập tin. Quá trình này được gọi là serialization và là hành vi mặc định cho tất cả các biến trong một đối tượng. Tuần tự hóa là chủ yếu có liên quan để lập trình mạng vì một đối tượng mà cần phải được truyền qua một nhu cầu mạng để được chuyển đổi thành một loạt các byte để nó có thể được gửi trong mảnh; vì điều này mỗi lớp và giao diện phải được serializable theo mặc định. Nhưng nếu không có yêu cầu cho mạng lưới giao thông, từ khóa thoáng qua có thể được sử dụng để đánh dấu một biến để loại trừ khi serialization diễn ra. Điều này có thể tiết kiệm một số tài nguyên máy tính và một chút thời gian chế biến.

What is the Transient? – Definition

In computer programming, in Java specifically, transient is a keyword that is used to indicate that a variable should not be serialized. By default, all variables in an object can be serialized and therefore become persistent, but if a specific variable does not require persistence for any reason, the transient keyword can be used to mark that variable so that it is not serialized when the code is compiled.

Understanding the Transient

The transient keyword prevents a variable from becoming persistent. The latter means that a variable is turned into a stream of bytes and then stored in a file. This process is called serialization and is the default behavior for all variables in an object. Serialization is mostly relevant for network programming because an object that needs to be transmitted over a network needs to be converted into a series of bytes so that it can be sent in pieces; because of this every class and interface must be serializable by default. But if there is no requirement for network transport, the transient keyword can be used to mark a variable for exclusion when serialization takes place. This may save some computing resources and a tiny bit of processing time.

Thuật ngữ liên quan

  • Java
  • Java Foundation Classes (JFC)
  • Class
  • Variable
  • Keyword
  • Commit
  • Access Modifiers
  • Acyclic
  • Appending Virus
  • Armored Virus

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm