V.35

Định nghĩa V.35 là gì?

V.35V.35. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ V.35 – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

V.35 là một Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) đặc điểm kỹ thuật ban đầu được chuẩn hóa như một giao diện cho 48 kbps dòng truyền.
V.35 là một tốc độ cao nối tiếp giao diện sử dụng cho tất cả các tốc độ dòng vượt quá 20 kbps. Nó hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu cao hơn (DTR) và khả năng kết nối giữa các thiết bị truyền thông dữ liệu (DCE) và dữ liệu thiết bị đầu cuối (DTE) qua đường dây kỹ thuật số.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Giao diện V.35 nằm trên lớp 1 của mô hình Open Systems Interconnection (OSI) giữa các thiết bị truy cập mạng và mạng gói tại DTRs quá 20 kbps. Nó sử dụng băng thông của nhiều mạch điện thoại như một nhóm. V.35 có dữ liệu và đồng hồ cân bằng dẫn, và dẫn bắt tay là đơn đã kết thúc. Nó thường được sử dụng cho 56kbps và 64kbps tốc độ dữ liệu.
V.35 được công nhận bởi một đầu nối 34-pin khối ô vuông kết hợp băng thông của nhiều mạch điện thoại để cung cấp một giao diện tốc độ cao giữa DTE và các đơn vị dịch vụ kênh. Nó đạt được tốc độ tốt hơn và khoảng cách bằng cách kết hợp cân bằng và không cân bằng tín hiệu điện áp trên cùng một giao diện. khoảng cách cáp lên tới 1200 m ở tốc độ tối đa 100 kbps. khoảng cách thực tế phụ thuộc vào thiết bị và chất lượng truyền hình cáp.

What is the V.35? – Definition

V.35 is an International Telecommunication Union (ITU) Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) specification originally standardized as an interface for 48 kbps line transmissions.
V.35 is a high-speed serial interface used for all line speeds that exceed 20 kbps. It supports higher data transfer rates (DTR) and connectivity between data communication equipment (DCE) and data terminal equipment (DTE) over digital lines.

Understanding the V.35

The V.35 interface is located on layer 1 of the Open Systems Interconnection (OSI) model between network access devices and packet networks at DTRs exceeding 20 kbps. It uses bandwidths of numerous telephone circuits as a group. V.35 has balanced data and clock leads, and handshake leads are single-ended. It is commonly used for 56kbps and 64kbps data rates.
V.35 is recognized by a blocky 34-pin connector that combines the bandwidth of numerous telephone circuits to provide a high-speed interface between DTE and channel service units. It achieves better speeds and distance by combining balanced and unbalanced voltage signals on the same interface. Cable distances range up to 1200 m at maximum speeds of 100 kbps. Actual distance depends on equipment and cable quality.

Thuật ngữ liên quan

  • ITU Telecommunications Standardization Sector (ITU-T)
  • Telecommunications
  • Data Communications Equipment (DCE)
  • Data Terminal Equipment (DTE)
  • Data Transfer Rate (DTR)
  • V.22
  • Telephony
  • Public Switched Telephone Network (PSTN)
  • Direct Chip Cooling
  • AMIBIOS

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm